Rychlé odkazy

Kontakt

 • Obec Bohuslavice nad Vláří
  Bohuslavice nad Vláří 62
  763 21 Slavičín
  tel./fax: 577 341 023
  info@bohuslavicenadvlari.cz
  IČO: 70910731

Český červený kříž [Spolky]

« Zpět

Zásluhu na založení této organizace, jejímž hlavním posláním mělo být působení v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné, měla tehdejší ryze ženská organizace v obci, Výbor žen. Organizaci se podařilo založit v roce 1958. Ustavující schůze se konala 26. ledna 1958, kdy do organizace vstoupilo 30 osob.

 

Výbor ČSČK byl zvolen v tomto složení: předsedkyně Štěpánka Žáčková, místopředsedkyně Ludmila Šmotková čp. 117, tajemnice Božena Burešová čp. 65, hospodářka Hildegarda Mačková, kulturní referentka Marie Šmotková čp. 32, revizorky účtů Zdeňka Kováříková a Anna Janáčková. Během více než padesátileté historie spolku se ve funkci předsedkyně vystřídaly Štěpánka Žáčková, Ludmila Šmotková, Anežka Hošíková, Naděžda Kovaříková, Marie Gbelcová, Marie Hrabinová a současnou předsedkyní je Jarmila Machučová.

Hlavní náplní činnosti se stalo dárcovství krve, poskytování první pomoci v případě živelních katastrof a jiných mimořádných událostí, organizování kurzů první pomoci a zdravotnických přednášek. Pro děti a mládež byla organizována rovněž výuka první pomoci, jejíž absolventi získali odznak Mladý požárník. Místní organizace ČČK se zapojuje také do organizace humanitárních sbírek např. po povodních v roce 1997 a 2002 či po ničivé tsunami v jihovýchodní Asii v roce 2004.

Některé charitativní činnosti ČČK sice postupně vymizely, ale na druhou stranu přibyly nové. V sedmdesátých a osmdesátých letech byly velmi populární tuzemské i zahraniční poznávací zájezdy organizované ČČK. K zajištění finančních příjmů se začaly organizovat taneční zábavy, v poslední době především plesy, fašanky i kácení máje. Pod hlavičkou místní organizace ČČK je ve spolupráci se správou kaple každoročně organizován zájezd na sv. Hostýn. Mezi další aktivity spolku v nedávné době patřilo zajištění kondičního cvičení pod vedením cvičitelky Lenky Petrů ze Slavičína, pořádání táborových ohňů pro předškolní děti či návštěvy přestárlých spoluobčanů. Výčet činnosti by nebyl úplný bez zmínky o akci nazvané Rozsvěcování vánočního stromu, která je organizována ve spolupráci s Obecním úřadem.

V devadesátých letech se organizace sloučila s Českým svazem žen, od kterého převzala i všechen majetek. Jednalo se především o široký sortiment kuchyňského nádobí, které bylo ve větším množství doplněno v roce 2004 o kuchyňské vybavení získané po zániku mateřské školy. Kuchyňské nádobí včetně různých pomůcek ke stolování si mohou zapůjčit jak jednotlivci z řad občanů, tak společenské organizace a spolky.

V současné době má místní organizace ČČK více než osmdesát členek a její činnost je řízena jedenáctičlenným výborem.